Regulamin sklepu  www.krainakolorow.pl


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.krainakolorow.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.krainakolorow.pl prowadzony jest przez firmę:


KRAINA KOLORÓW
Grzegorz Nowak
ul.Piłsudskiego 52
NIP: 681-190-59-27
REGON: 120189763
Numer konta bankowego Pekao SA:
97 1240 5080 1111 0000 5200 3141
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1805/2006 wydany przez Wójta Gminy Siepraw. Działalność prowadzona jest od 01.03.2006

1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia).

2.
Rejestracja konta
1. Klient może założyć Konto (dokonać rejestracji).
2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
· wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie sklepu
· zaakceptowanie treści Regulaminu
· Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, określony przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
· Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu.

3. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
· Podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne, lub nieaktualne.
· Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego
· Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.
Składanie zamówień
1 Po założeniu Konta, Klient może dokonywać zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu. Klient może również dokonywać zakupów bez zakładania Konta. Przy akceptacji zamówienia, klient równocześnie akceptuje regulamin strony.
2. W celu dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie:
· określić sposób dostawy i płatności
· kliknąć przycisk „do kasy”
· potwierdzić adres dostawy, a także całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują).
3. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia. Wiadomość ta zawiera pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
4. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia).

4.
Zapłata
Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:
· przelew bankowy
· płatność "za pobraniem" (gotówką przy odbiorze)
2. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży towaru, sprzedawca wystawia klientowi odpowiedni paragon, a na żądanie klienta lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa – fakturę VAT. Paragon i faktura przekazywane są wraz z towarem.
3. W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.
4. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 97 1240 5080 1111 0000 5200 3141

5.
Realizacja zamówienia i dostawa towaru
1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).
2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Możliwe sposoby dostawy to:
· odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy
· Kurier
4. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i łącznej masy kupowanych towarów. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego towaru przed złożeniem zamówienia. Informacje o stawkach transportu towaru dostępne są na stronie sklepu. Koszty dostawy pokrywa klient.

5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, przy czym:
· W przypadku odbioru osobistego – czas realizacji zamówienia odpowiada czasowi skompletowania zamówienia.
· W przypadku dostawy kurierem – czas realizacji zamówienia jest sumą czasu skompletowania zamówienia i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę
6. Czas dostawy przesyłki przez dostawce wynosi do 3 dni roboczych od chwili nadania przesyłki.
7. W przypadku wysyłki zagranicznej, prosimy o kontakt telefoniczny.

6.
Odpowiedzialność za wady
1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci Towarów lub inni gwaranci w dołączanych do Towarów kartach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
2. Reklamacja można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@krainakolorow.pl , w formie pisemnej na adres sklepu, lub telefonicznie.
3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
· nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja
· opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła
· czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

7.
Konsumenckie prawo odstąpienia
1. Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8.
Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego regulaminu.
2. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

9.
Wymaganie techniczne
1. Celem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, Klient musi dysponować co najmniej: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.